Теорія ймовірностей. Probability theory

                        Résultat fixé lors de l’élaboration d’une carte à partir d’un jeu de cartes de Skat Result set when drawing a card from a card game of Skat El conjunto de resultados al dibujar una tarjeta de un juego de cartas de Skat Ergebnismenge […]

Rate this: